W naszym sklepie pojawiły się wysokiej klasy hydrolaty z tymianku, czysta i kocanki od ekologicznego gospodarstwa organicznego z Hiszpanii. Sprawdź jak cudownie działają na skórę i włosy!

Szukaj

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INSTYTUTU NATURALNEJ AROMATERAPII

 WWW.ZDROWY.SKLEP.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.zdrowy.sklep.pl prowadzony jest przez firmę:


Mazowiecki Med Instytut sp. z o.o.
ul.Łucka 15 lok.1305

00-842 Warszawa

NIP: 5272841294 

KRS: 0000721991 

tel. (22) 298 65 67
e-mail: sklep@instytutaroma.pl

 1. 2. Administratorem danych osobowych jest :


Mazowiecki Med Instytut sp. z o.o.
ul.Łucka 15 lok.1305

00-842 Warszawa

NIP: 5272841294 

KRS: 0000721991 

tel. (22) 298 65 67
e-mail: sklep@instytutaroma.pl

Definicje:


Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.zdrowy.sklep.pl

 1. 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

 2. 2. Sprzedawca:

  Mazowiecki Med Instytut sp. z o.o.
  ul.Łucka 15 lok.1305

  00-842 Warszawa

  NIP: 5272841294 

  KRS: 0000721991 

  tel. (22) 298 65 67
  e-mail: sklep@instytutaroma.pl
 3. 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

 4. 4. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

 5. 5. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

 6. 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

 7. 7. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – Zdrowa żywność, suplementy diety, kosmetyki i inne będące przedmiotem zainteresowania naturalnej medycyny. 

 8. 8. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

 9. 9. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.

 10. 10. Wypełnienie Formularza zamówienia jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

 11. 11. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 12. 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy


§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną oraz e-mailem.

 4. 4. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

 5. 5. Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 6. 6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

 7. 7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

 8. 8. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

 9. 9. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia od 24 do 48 godzin od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji

 10. 10. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: od 24 do 72 godzin.

 11. 11. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych.

 12. 12. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia do 7 dni lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

 13. 13. Waga paczki dla realizacji jednego zamówienia nie może przekraczać 20 kg.
  • złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
  • złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej : sklep@medinstytut.pl
  • złożenie Zamówienia drogą telefoniczną +48 (22) 298 65 67


§3. PŁATNOŚCI

 1. 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 2. 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 3. 3. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

 4. 4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

  • · płatność za pobraniem,

  • · płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

  • · płatność gotówką (przy odbiorze Produktu),

  • · Płatności online przez PAYU
  • . Płatności online przez Blue Media S.A. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  10. Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

  11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  12. Przy płatnościach kartą czas realizacji liczy sie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

  13. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

  14. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania


  §4. DOSTAWA

  1. 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

  2. 2. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,

  3. 3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

  4. 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

  5. 5. W przypadku wysyłki za granicę Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki e-mailem po złożeniu Zamówienia i uzgodnieniu sposobu wysyłki. 

  6. 6. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

  7. 7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

  8. 8. Waga paczki dla realizacji jednego zamówienia nie może przekraczać 20 kg.

  §5. REKLAMACJA

  1. 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

  2. 2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

  3. 3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

  4. 4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

  5. 5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

  6. 6. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.


  §6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

  2. 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

   - gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne.
   - rzeczy produkowanych na zamówienie, według specyfikacji podanych przez konsumenta (np. mieszanka olejków eterycznych lub kosmetycznych);
   - rzeczy o krótkim terminie ważności lub szybko się psujących;
   - rzeczy pieczętowanych ze względów higienicznych;
  3. 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

  4. 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

  5. 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

  6. 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  7. 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  8. 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  9. 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  10. 10. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  11. 11. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

  12. 12. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

     • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

     • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

     • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

     • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

     • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

     • szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

     • umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,


  §7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. 1. Administratorem danych osobowych jest :


  Mazowiecki Med Instytut sp. z o.o.
  ul.Łucka 15 lok.1305

  00-842 Warszawa

  NIP: 5272841294 

  KRS: 0000721991 

  tel. (22) 298 65 67
  e-mail: sklep@instytutaroma.pl

  1. 2. Dane osobowe przetwarzane będą w jedynie w celu realizacji zakupu wykonanego na stronie internetowej sklepu www.zdrowy.sklep.pl;
  2. 3. Odbiorcą danych osobowych będą ; sklep www.zdrowy.sklep.pl, firma kurierska lub Poczta Polska realizująca dostawę oraz wybrany operator systemów płatności online.
  3. 4. Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji zamówienia złożonego na stronie sklepu internetowego;
  4. 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  6. 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy sprzdazy w sklepie www.zdrowy.sklep.pl
  7. 8. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  8. 9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego WWW.ZDROWY.SKLEP.PL

  §8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

  2. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

  3. 3. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

  4. 4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

  5. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

  6. 6. Regulamin obowiązuje od dnia 06.12.2018 roku.


  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów